Cookie tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓAN

[gdpr_preferences text="Cookie beállítások"]

1. Adatkezelő megnevezése, adatai

Adatkezelő megnevezés: Keskeny és Társai 2001 Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: a Társaság vagy az Adatkezelő)
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-701381 (Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában)
Adatkezelő székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.
Adatkezelő képviselői: Keskeny Árpád és ifj. Keskeny Árpád ügyvezetők
Adatkezelő elektronikus elérhetősége: info@keskeny.hu

 

2. Adatkezelés szabályai

Az Adatkezelő szándéka szerint elektronikus hírleveleket címzettként kizárólag nem természetes személy ügyfelei/partnerei illetve a Társaság vagy a Társaság szolgáltatásai/megoldásai iránt érdeklődők részére küld, amely során az elektronikus hírlevelek a nem természetes személy ügyfeleknek/partnereknek az üzleti kapcsolat létrejötte, vagy arra irányuló szándék kinyilvánítása során az Adatkezelő részére az kizárólag ügyfelek/partnerek által rendelkezésre bocsátott elektronikus levél címek és adatok, illetve a Társaság vagy a Társaság által nyújtott szolgáltatások/megoldások iránt érdeklődők által kifejezetten ebből a célból rendelkezésre bocsátott e-mail címek és adatok kerülnek felhasználásra.

A jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet [AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről] (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-től hatályos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § értelmező rendelkezéseivel.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Az Adatkezelő a tájékoztatót folyamatosan hozzáférhetővé teszi honlapján (www.keskenynyomda.hu). Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása (a megfelelő checkboxban elhelyezett pipa) igazolja annak megismerését és adatkezelési hozzájárulásnak minősül. Így tehát az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé

Az Adatkezelő munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Ha az Adatkezelő adatok megismerésére jogosult munkatársa tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Az érintetteket a jelen fejezetben meghatározott jogok illetik meg adataik kezelése vonatkozásában. Az érintettek az alábbiakban megjelölt jogaikkal kapcsolatos nyilatkozataikat az Adatkezelő irányába az alábbi elérhetőségek valamelyikén tehetik meg:

Postai úton: Keskeny és Társai 2001. Kft. - 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.
Elektronikus levélben: info@keskeny.hu
Telefonon: a Keskeny és Társai 2001 Kft. központi telefonszáma: +36 1 401 4060
Személyesen: Társaság székhelyén.

3.1. Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • Jogosult megtudni az adatkezelés célját;
 • az érintett személyes adatok kategóriáit;
 • azon címzetteket vagy címzettek kategóriáit, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait.
 • Jogosult felvilágosítást kapnia az érintettnek azon jogáról, hogy kérelmezheti-e az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat-e az ilyen személyes adatok kezelése ellen; illetve nyújthat-e valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt.
 • Jogosult megkapnia minden elérhető információt arról is, hogy ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték.
 • Továbbiakban jogosult arra is, hogy tudomást szerezzen az automatizált döntéshozatali ügyekben alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyesfajta adatkezelés, milyen jelentőséggel bír, illetve ez az érintettre nézve milyen várható következménnyel jár.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a tájékoztatási jog szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésben, illetve 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott esetben számít fel.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

3.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. (helyesbítéshez való jog).

A valóságnak nem megfelelő adatot a Társaság az érintett kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti.
Arra az időtartamra, amíg a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát, a kérdéses személyes adatok korlátozásra kerülhetnek a jelen tájékoztató 3.4. pontjának megfelelően.

3.3. Tiltakozás joga

Az érintett abban az esetben a Társasághoz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén a Társaság nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, a Társaság ügyvezetője dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet.

3.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra a Társaság korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint tiltakozott, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot a szervezeti egység vezetője korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg

 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az adott szervezeti egység vezetője előzetesen tájékoztatja az érintettet.

3.5. Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

3.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:

 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bek. a) pont] és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

3.7 Jogorvoslati jog az adatkezeléshez kapcsolódóan

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseit, jogosult arra, hogy – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál. A hatóságnak ezt követően az Ön panaszát ki kell vizsgálnia és a vizsgálat eredményéről Önt értesítenie kell. A panasz megtételére Ön jogosult bármelyik európai uniós tagállami hatóságnál, így különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban. A magyar adatvédelmi hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

A bírósági jogorvoslathoz való jogának érvényesítése érdekében Ön a Társaságunkkal szemben bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint a Társaságunk, illetve az általunk megbízott vagy rendelkezésünk alapján eljáró adatfeldolgozó az Ön személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy a Társaságunk székhelye szerinti törvényszék (Pécsi Törvényszék) előtt is megindítható.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) bejelentéssel a Társasággal szemben bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve hogy az adatkezeléshez kapcsolódó jogainak érvényesítését a Társaság korlátozza, vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja. A bejelentést az alábbi elérhetőségek valamelyikén lehet megtenni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

4. Sütik (cookie-k)

4.1. A honlap a felhasználókról és a regisztrálókról semmilyen, általuk meg nem adott adatot nem gyűjt, ugyanakkor a felhasználó és a regisztráló jelen szabályzatban is kifejezetten elfogadja, hogy a felhasználók, illetve a regisztrálók igényeinek jobb kiszolgálása érdekében a felhasználó, illetve regisztráló számítógépén kis adatcsomagot, ún. süti(ke)t (cookie) helyezhet el. Ezek:

 • Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A sütiket a felhasználó, illetve regisztráló törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa.
 • A honlap ezen kívül ún. rövid időtartamú sütiket és hosszú időtartamú sütiket használ. A rövid időtartamú sütik mindössze ideiglenesek és addig tárolnak információkat, ameddig az felhasználó/regisztráló használja a weboldalt, azt követően törlődnek. A hosszú időtartamú sütik hosszabb ideig vagy tényleges manuális törlésig tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje a felhasználó által használt internetböngésző beállításaitól is függ.
 • A honlap funkcionalitása alapján megkülönböztetve használ statisztikai célokra konverziós sütiket (melyek lehetővé teszik az eredményesség elemzését), követő sütiket (melyek a konverziós sütikkel együtt pontosabb statisztikai elemzést tesznek lehetővé), emellett vásárlási szokásokat követő sütiket (amelyek alapján a felhasználó/regisztráló személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap), analitikus sütiket (amelyek a felhasználó/regisztráló weboldal használati szokásait követik), valamint nélkülözhetetlen sütiket (amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban szolgáltatnak adatot).

4.2. A honlap használatával hozzájárulását adja a fent leírtak szerint és célból történő önre vonatkozó információk feldolgozásához. Még többet tudhat meg a cookie-król és azok törléséről a www.aboutcookies.org weboldalon.

Cookie neve Cookie típusa Cookie azonosítója Cookie szolgáltató Cookie által kezelt adatok Cookie célja Cookie élettartama
WP function Feltétlenül szükséges sütik wp-settings-{X} WordPress A funkciók használatához szükséges. Helyes működés. 1 év
WP function Feltétlenül szükséges sütik wp-settings-time-{X} WordPress A funkciók használatához szükséges. Helyes működés. 1 év
WP function Feltétlenül szükséges sütik wordpress_test_cookie WordPress A funkciók használatához szükséges. Helyes működés. 1 év
WP GDPR Feltétlenül szükséges sütik gdpr[allowed_cookies] WordPress Elfogadás ténye. Tárolja azokat a cookie-kat, amelyeket a felhasználó engedélyezett. 1 év
WP GDPR Feltétlenül szükséges sütik gdpr[consent_types] WordPress Elfogadás ténye. Ez a süti tárolja, hogy mely tájékoztatásokat fogadta el a felhasználó. 1 év
WP GDPR Feltétlenül szükséges sütik gdpr[privacy_bar] WordPress Elfogadás ténye. Sütik elfogadásának betartása. 1 év
Google Analytics Funkció és teljesítmény sütik _ga Google Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv Anonim statisztika 2 év
Google Analytics Funkció és teljesítmény sütik _gat Google Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv Anonim statisztika Böngésző bezáráskor törlődik
Google Analytics Funkció és teljesítmény sütik _gid Google Url, oldal címe, böngésző neve, böngészőablak mérete, képernyő mérete, java, flash verzió, lokáció, nyelv Anonim statisztika 1 nap
Hotjar Funkció és teljesítmény sütik _hjIncludedInSample hotjar Ez a munkamenet cookie úgy van beállítva, hogy a Hotjar tudja, hogy a látogató szerepel-e a mintában, amelyet a tölcsérek előállítására használnak. Anonim statisztika Böngésző bezáráskor törlődik
Hotjar Funkció és teljesítmény sütik _hjid hotjar Ez a cookie akkor kerül beállításra, amikor az ügyfél először kerül a Hotjar szkriptrel ellátott oldalra. A böngészőben az adott webhelyre jellemző egyedi felhasználói azonosító megtartására szolgál. Ez biztosítja, hogy az ugyanazon a webhelyen történő későbbi látogatások során a viselkedés azonos felhasználói azonosítóhoz rendelhető. Anonim statisztika 1 év
Facebook Funkció és teljesítmény sütik fr Facebook Felhasználó- és böngészőazonosító, időbélyeg, egyéb adatok a facebook.com adatvédelmi nyilatkozata szerint A Facebook elsődleges hirdetési cookie-ja, használatával megjeleníthetők, mérhetők a hirdetések, illetve javítható a relevanciájuk. 3 hónap
Facebook Funkció és teljesítmény sütik _fbp Facebook A Facebook használja, hogy hirdetési termékeket nyújtson egy harmadik fél számára (pl. valós idejű hirdetések) A Facebook hirdetési cookie-ja, használatával megjeleníthetők, mérhetők a hirdetések, illetve javítható a relevanciájuk. 3 hónap
Facebook Funkció és teljesítmény sütik act Facebook Időbélyeg Megkülönbözteti az ugyanazon felhasználó számára két, különböző időpontokban létrehozott munkamenetet. A süti élettartama függ a "Maradjak bejelentkezve" opciótól. Ha ez az opció aktív akkor 90 nap, ha nem akkor a Böngésző bezáráskor törlődik a süti 90 nap / Böngésző bezáráskor törlődik
Facebook Funkció és teljesítmény sütik c_user Facebook A jelenleg bejelentkezett felhasználó felhasználói azonosítóját tartalmazza Helyes működés. A süti élettartama függ a "Maradjak bejelentkezve" opciótól. Ha ez az opció aktív akkor 90 nap, ha nem akkor a Böngésző bezáráskor törlődik a süti 90 nap / Böngésző bezáráskor törlődik
Facebook Funkció és teljesítmény sütik datr Facebook Véletlenszerű Azonosító Célja a böngésző azonosítása, amelyet a Facebook-hoz való csatlakozáshoz használnak, a bejelentkezett felhasználótól függetlenül. Ez a süti kulcsszerepet játszik a Facebook biztonsági és webhely-integritási funkcióiban. 2 év
Facebook Funkció és teljesítmény sütik locale Facebook A böngészőben utoljára bejelentkezett felhasználó helyét. A böngészőben utoljára bejelentkezett felhasználó helyét. 1 hét
Facebook Funkció és teljesítmény sütik presence Facebook Véletlenszerű Azonosító A felhasználó csevegési állapotának tárolására szolgál. Például ha a chat nyitva van. Ez a süti egy munkamenet-süti. Böngésző bezáráskor törlődik
Facebook Funkció és teljesítmény sütik sb Facebook A Chat funkciók használatához szükséges. A Chat funkciók használatához szükséges. 2 év
Facebook Funkció és teljesítmény sütik spin Facebook A Chat funkciók használatához szükséges. A Chat funkciók használatához szükséges. 1 nap
Facebook Funkció és teljesítmény sütik wd Facebook Tárolja böngészőablak méreteit Facebook használja az oldal megjelenítésének optimalizálására. 1 hét
Facebook Funkció és teljesítmény sütik xs Facebook Munkamenet száma, munkamenet titkosítása, "secure" jelölés ha a felhasználó engedélyezte a biztonságos böngészés opciót. Ez a süti több információt tartalmaz, kettőspont elválasztva (a kettőspont az átvitelhez a "%3A" értékre van kódolva). 1 év
Crazyegg Funkció és teljesítmény sütik __cfduid Crazyegg egérkattintások, görgetések statisztikái Anonim statisztika 1 év

5. A hírlevél szolgáltatás során megvalósuló adatkezelések

Az adatkezelések célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők/ügyfelek/partnerek részére, tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról, az adatkezelő üzleti ajánlatait tartalmazó direkt marketing tartalmú megkeresések, az ügyfelek/partnerek igényeinek minél teljesebb körű kiszolgálása, valamint a Társaság szolgáltatásairól, termékeiről, újdonságairól, híreiről, eseményeiről és akcióiról ügyfelei/partnerei rendszeres, általános vagy személyre szabott tájékoztatás.

A Társaság hírleveleit témakörönkén illetve szolgáltatásonként szétválasztva, tematizálva is küldheti, így felmerülhet, hogy a Keskeny és Társai 2001. Kft. a különböző nyomdaipari szolgáltatásaira vonatkozó hírleveleket különböző domain nevek felhasználásával küldi meg az érintettek részére, különösen értendő ez a Keskeny és Társai 2001. Kft. által üzemeltetett Keskeny Nyomda általános nyomdaipari szolgáltatásaira és termékeire (www.keskenynyomda.hu) illetve a Keskeny és Társai 2001. Kft. által online rendszerben (webáruház) működtetett www.endobozom.hu oldalon keresztül elérhető speciális szolgáltatásokra vonatkozó hírlevelekre. A www.endobozom.hu oldalon elérhető szolgáltatások a Keskeny és Társai 2001. Kft. által üzemeltetett Keskeny Nyomda online nyomdai webáruháza, ahol termelőknek, kereskedőknek, forgalmazóknak, reklámügynökségeknek, grafikusoknak kínál a Keskeny Nyomda csomagolási termékeket és teljes körű online nyomdai ügyintézést.

Az adatkezelési célok érdekében a Társaság nem természetes személy címzettek részére az általuk megadott elektronikus levelezési cím felhasználásával, természetes személy részére küldött reklám esetén az érintett előzetes egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján közvetlen ajánlatadási illetve informális céllal e-maileket, valamint hírleveleket küld az érintettnek. A Társaság az ilyen tárgyú információkat személyesen vagy telefonon is közvetíti az ügyfelek/partnerek felé. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozhat fel az érintett, a feliratkozás megtételének helyén el kell fogadnia az Adatvédelmi Tájékoztatót. Ezt egy jelölőnégyzettel (checkbox) teheti meg. A Társaság biztosítja, hogy a marketing célú e-mailekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon akár elektronikus úton (az adott hírlevélben található link alkalmazásával) akár postai úton (a leiratkozási kérelmet az alábbi címre kérjük megküldeni: Keskeny és Társai 2001. Kft. - 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6.).

Kezelt adatok köre: e-mail cím, név/cégnév, nyelv, hozzájárulás megadásának időpontja, utolsó módosítás időpontja, rögzítés módja
Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
Adattárolás határideje: a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal
Adattárolás módja: elektronikus
Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik az adatkezelés során.
Adatfeldolgozók: A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Társaság a MailChimp nevű szolgáltatást üzemeltető, USA-beli székhellyel rendelkező Rocket Science Group LLC elnevezésű adatfeldolgozóval kötött szerződést a hírlevél küldés kapcsán. A MailChimp a EU-US Privacy Shield alá tartozó vállalkozás, amely vállalta, hogy megfelel a GDPR előírásainak. A MailChimp használatának adatvédelmi szabályai az alábbi elérhetőségen ismerhetők meg:

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://mailchimp.com/legal/terms/

Adatfeldolgozó neve: Rocket Science Group LLC („Mailchimp”)
címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308
adatfeldolgozás célja: hírlevélküldés
adatfeldolgozással érintett adatok: e-mail cím, név/cégnév, nyelv, hozzájárulás megadásának időpontja, utolsó módosítás időpontja, rögzítés módja

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést a Társaság utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

Az érintett az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére adatfeldolgozó(ka)t vesz igénybe, és ennek keretében személyes adatot ad át az adatfeldolgozást végző részére. Az adatfeldolgozó rendelkezik mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, melyeket jogszabály előír. A személyes adatok kezelése során az Adatkezelő által bevont adatfeldolgozókat a jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

Egyéb:
Az érintett az Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz is, hogy adatait a Keskeny és Társai 2001 Kft. cégjegyzékbe közhitelesen bejegyzett tulajdonosai a tulajdonosi jogaik gyakorlásához szükséges mértékben megismerhessék.

A kezelt adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra, kivéve a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott esetekben, illetve ha jogszabály, illetve jogerős bírósági vagy hatósági határozat másként rendelkezik.

A személyes adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

6. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót szükség szerint időről-időre módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról a felhasználót e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben a nyilatkozat módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. illetve az egyéb hatályos és irányadó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.22-től visszavonásig tart.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 22. napjától visszavonásig, illetve az Adatkezelési tájékoztató módosításáig hatályos!

Budapest, 2018. május 24.

Keskeny és Társai 2001 Kft.

Adatvédelmi Központ

Funkció és teljesítmény sütik

A Funkcionális cookie-k lehetővé teszi a honlapunknak a már megadott részletek elmentérését és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljunk. Ezen cookie-k csak anonimizált információkat gyűjtenek és tárolnak, tehát ne tudják követni az Ön egyéb honlapokon való mozgását. A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapunkat. Ezeket arra használjuk, hogy jobban megértsük miként használják a honlapunkat, hogy annak tartalmát és funkcióit javítsuk. Kérjük vegye figyelembe, hogy a funkcionális és teljesítmény cookie-k kikapcsolása korlátozhatja a honlapunk bizonyos funkcióinak működését. A honlapunkon a következő Funkció és Teljesítmény sütik használjuk:

_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmv, _utmz, 1P_JAR, CONSENT, NID
_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmv, _utmz, 1P_JAR, CONSENT, NID

Szükséges sütik

Feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlapunk nem használhatók rendeltetés szerűen. Ezen cookie-kat kizárólag mi használjuk, ezért ezek az első fél cookie-jai. A feltétlenül szükséges cookie-k használatához az Ön hozzájárulására nincsen szükség. Ezért a feltétlenül szükséges cookiekat nem lehet be és kikapcsolni. A honlapunkon a következő Feltétlenül szükséges sütiket használjuk:

wp-settings-{X}, wp-settings-time-{X}, wordpress_test_cookie, gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types], gdpr[privacy_bar]